Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

SAŽETAK PROJEKTA

Cilj projekta je povećanje konkurentnosti i održivosti poslovanja Prijavitelja nabavom roba i usluga, kroz povećanje proizvodnih kapaciteta i otvaranje novih tržišta. Projekt je usmjeren na djelatnike Prijavitelja, kupce i dobavljače kao ciljne skupine projekta, ali i sve građane Republike Hrvatske i to upravo kroz očuvanja postojećih radnih mjesta i povećanje zaposlenosti, povećanje prihoda državnog proračuna te zaštitu okoliša. Planirane su četiri aktivnosti:

# Usavršavanje (edukacija) djelatnika povezana s nabavom novih roba i usluga;

# Opremanje proizvodnih kapaciteta MSP - nabava novih roba i usluga;

# Upravljanje projektom i

# Promidžba i vidljivost.

OPIS PROJEKTA

Projektom je predviđeno ulaganje u kupnju novih roba i usluga. Ukupno ulaganje iznosi: : 733.662,50 kn, od čega prihvatljivi troškovi iznose: 586.930,00 kn, a neprihvatljivi troškovi iznose: 146.732,50 kn, a predstavljaju troškove PDV-a. Ukupna bespovratna sredstva iznose: 498.890,50 kn, a ukupna privatna sredstva iznose: 88.039,50 kn. Ukupna regionalna potpora iznosi: 0 kn, a ukupna potpora male vrijednosti iznosi: 498.890,50 kn. U ukupno prihvatljivim troškovima, regionalna potpora sudjeluje sa 0%, a potpora male vrijednosti sa 85 %. Učinci projekta: očuvanje radnih mjesta, dva (2) nova radna mjesta, povećanje godišnjeg prihoda za više od 11%, povećanje proizvodnoga kapaciteta Prijavitelja.

Smanjiti će se:

- potrošnja električne energije za 27%;

- razina buke za 33%;

- povećati svijest djelatnika i svakodnevna briga o zaštiti okoliša i

- smanjiti otpadci od proizvodnje za najmanje 23%.

Prijavitelj ima adekvatni financijski kapacitet za provedbu ovog projekta - prikazano kroz Prijaviteljev poslovni prihod, i to:

- poslovni prihod iznosi: 439.939,00 kn

- vrijednost prihvatljivih troškova iznosi: 586.930,00 kn.

Poslovni prihod je za 0,7% veći od iznosa prihvatljivih troškova.

U Intervencijskom planu Grada Knina i pratećem Akcijskom planu identificirana je potreba ulaganja u razvoj poduzetništva slijedom čega je ovaj projekt usmjeren na povećanje kapaciteta za razvoj malog i srednjeg poduzetništva na području grada Knina. U sklopu projekta planirana je nabava roba i usluga s namjerom povećanja radnih kapaciteta i konkurentnosti Prijavitelja na mikro i makro tržištu. Roba i usluge koje se planiraju nabaviti ovim projektom , olakšati će i unaprijediti poslovanje Prijavitelja u Gradu Kninu i županiji Šibensko-kninskoj te širem području Republike Hrvatske. Učinci projekta su: zapošljavanje novih djelatnika, povećanje konkurentnosti Prijavitelja, smanjena potrošnja električne energije, zaštita okoliša korištenjem nabavljenih roba i usluga i provedba procesa koji ne narušavaju ekološku ravnotežu i smanjenje količine otpada nastalim u proizvodnom procesu te njegovim zbrinjavanjem na ekološki način.

Ovim projektnim prijedlogom Prijavitelj je planirao provedbu nastavnih aktivnosti:

1.Usavršavanje (edukacija) djelatnika povezana s nabavom novih roba i usluga Potpora za usavršavanje je izravno povezana s ovim projektom za koji se dodjeljuje potpora. Projektom je planirano usavršavanje (edukacija) djelatnika povezano s nabavkom roba i usluga. Isporučitelj roba i usluga će obaviti više dnevno usavršavanje djelatnika. Time će se postići ispravno korištenje roba i usluga od strane djelatnika Prijavitelja, a što predstavlja jedan od uvjeta trajanja garancije, te je neophodno za korištenje roba i usluga. Usavršavanje će se odvijati na dvije razine, u skupini i pojedinačno. Predavače će odrediti isporučitelj opreme, a jezik na kojem će se odvijati edukacija mora biti hrvatski jezik (u govoru i pismu).

2.Opremanje proizvodnih kapaciteta MSP - nabava novih roba i usluga

Provesti postupak nabave novih, tehnološki suvremenih, ekološki prihvatljivih i energetski učinkovitih roba i usluga najnovije generacije. Postupak nabave će se provesti u skladu s odredbama "Prilog 4. Pravila za NOJN".

3.Upravljanje projektom

Upravljanje projektom obuhvaća:

- izradu plana nabave roba i usluga koje su navedene u projektu, te provođenje kompletnog postupka nabave uz vođenje administracije nabave;

- savjetodavne usluge za pripremu natječajne dokumentacije i provođenje postupka nabave roba i usluga;

- savjetodavne usluge za vođenje projekta i kompletne administracije povezane s projektom;

- izrada plana aktivnosti;

- izrada i podnošenje privremena izvještaja;

- izrada i podnošenje završnog izvještaja.

4.Promidžba i vidljivost

Promidžba i vidljivost će obuhvatiti:

- oglas u novinama (regionalnim) o provedenom ulaganju s naglaskom na visinu bespovratnih sredstava, opis nabavljene robe i usluga, te budući rad i djelovanje Prijavitelja nakon završetka projekta;

- izradu suvremenog reklamnog banera (full color), koji će biti objavljen (najmanje 20 dana) na jednom lokalnom ili regionalnom web portalu za informiranje;

- izradu plakata formata A1, koji će se postaviti na javnosti jasno vidljivom mjestu, u prostoru Prijavitelja i izvan njega. Plakat će obvezatno sadržavati informacije o projektu i osnovne elemente vidljivosti;

- izradu plakata formata A3, koji će se postaviti na javnosti jasno vidljivom mjestu, u prostoru Prijavitelja i izvan njega. Plakat će obvezatno sadržavati informacije o projektu i osnovne elemente vidljivosti;

SVRHA PROJEKTA

Svrha ovog projekta je nabava novih roba i usluga s ciljem proširenja uslužnih i proizvodnih kapaciteta Prijavitelja kako bi se ojačala njegova konkurentnost na mikro i makro tržištu. Ulaganjem u suvremene robe i usluge kako bi se ojačala konkurentnost pojedinačnih gospodarskih subjekata postiže se veća i snažnija gospodarskaaktivnost na području Grada Knina, a time i pripadajuće županije, te posredno i cijele regije.

Projekt doprinosi cilju - Održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija Grada Knina s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva. Nabavom novih roba i usluga Prijavitelj bi se opremio suvremenim robama i uslugama te automatizirao svoje poslovne procese čime bi se njegova produktivnost povećala za 100%. Prijavitelj se odlučio na provođenje projekta kako bi doskočio problematici s kojom se suočava, a koja ga onemogućava u daljnjem razvoju i zahvaćanju većeg udjela tržišta. Naime, Prijavitelj želi povećati proizvodnju i pružanje usluga, izvršiti novu nabavu te osigurati dovoljne proizvodne kapacitete kako bi se mogao predstaviti novim kupcima, ojačati radnu snagu i doprinijeti razvoju lokalne zajednice. Roba i usluge koja se nabavlja ovim projektom ekološki je prihvatljiva, tehnološki napredna, stvara minimalnu buku, štedi električnu energiju i ne stvara otpad. Navedena nabava će omogućiti veće proizvodne kapacitete, te će doći do povećanja radne snage za minimalno 2 nova djelatnika. Sve navedeno ojačati će poziciju Prijavitelja na tom tržištu.

Ciljne skupine projekta su djelatnici, direktni kupci, dok su krajnji korisnici projekta građani Republike Hrvatske.

Utjecaj na lokalnu zajednicu i državu u cjelini očituje se kroz održavanje postojećih radnih mjesta i dodatno zapošljavanje novih djelatnika, dodatne prihode državnog i lokalnog proračuna kroz veće poreze i prireze, te povoljan utjecaj na platnu bilancu Republike Hrvatske. Važno je i istaknuti ekološku komponentu projekta, s obzirom da se njegovom provedbom smanjuje upotreba fosilnih goriva jer robe i usluge koje se nabavljaju koriste kao pogonsko gorivo isključivo električnu energiju.

Nadalje, ovaj projekt omogućuje da se Prijavitelj nametne na navedenom tržištu, a to će biti moguće kroz opći i nekoliko specifičnih ciljeva projekta:

Opći cilj projekta je: Održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija Grada Knina s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva.

Specifičan cilj 1

Osnažiti konkurentnost Prijavitelja nabavom novih roba i usluga.

Rezultat: povećanje nominalne investicije kod Prijavitelja.

Specifičan cilj 2

Osnažiti poziciju Prijavitelja na mikro i makro domaćem tržištu.

Rezultat: povećanje prihoda u vrijednosti od 11% na razini Prijavitelja i 100% na razini poslovne jedinice, investiranje u "zelenu“ opremu i usluge.

Specifičan cilj 3

Osnažiti ljudske resurse Prijavitelja.

Rezultat: očuvano 4 radnih mjesta na razini Prijavitelja, te otvorena 2 nova radna mjesta na razini poslovne jedinice.

S obzirom na zadane rezultate projekt je u skladu s Strateškim program ukupnog razvoja Grada Knina koji definira strategiju razvoja. Prijavitelj će tijekom provedbe projekta voditi računa o utjecaju projekta na okoliš, taj utjecaj je na:

#Zrak - doći će do povećanja onečišćenja zraka ispušnim plinovima zbog povećanja poslova koje Prijavitelj izvodi. Odabirom električne energije kao jedinog pogonskoga goriva, značajno se smanjuje ukupan negativan utjecaj projekta na okoliš.

#Tlo - izvođenje aktivnosti iz ovog projekta, uz poštovanje važećeg zakonodavstva i standarda, neće utjecati na tlo.

#Vode - tijekom projekta i nakon njega doći će do povećane potrebe za pitkom i tehničkom vodom i do povećanog nastajanja otpadnih voda. Vodeći računa o pravilnom zbrinjavanju otpadnih voda utjecaj projekta na kvalitetu nadzemnih i podzemnih voda (uz poštovanje važećih propisa i standarda) neće biti.

#Priroda - zbog specifičnosti proizvoda i usluga koje planira pružati Prijavitelj, projekt nema štetnog utjecaja na prirodu.

#Kulturna baština - projekt ima neutralan utjecaj na kulturnu baštinu.

#Otpad - doći će do smanjenja proizvodnje otpada zbog provedbe projekta i kasnije tijekom redovnog poslovanja. Sistem odvoza i deponiranja otpadnog materijala provodit će se uz poštovanje važećeg zakonodavstva i standarda.

#Zdravlje - potencijalni negativni utjecaj na zdravlje može imati povećanje proizvodnje prašine tijekom proizvodnoga procesa, ali su oni povremeni i zanemarivi uz povećanu pažnju djelatnika Prijavitelja i korištenju sredstava zaštite na radu.

Ukupna vrijednost projekta:  733.662,50 kn

Prihvatljivi troškovi: 586.930,00 kn

EU sufinanciranje projekta: 498.890,50 kn

sukladno Odluci o financiranju
UT 1: 910-04/19-02/276

UR BROJ: 538-08-2-2-1/279-19-7 od 15. 10. 2019.

PT 2: 910-01/19-01/285
URBROJ: 358-10-02-01-19-3 od 15. 10. 2019

Razdoblje provedbe projekta:  03/05/2018 do 01/07/2020

Kontakt osoba za više informacija:
Ivica Rajić

Tel: +385 955960233, Email: info@lovre.eu

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Obrta Braća Rajić, Knin

Kontakt osoba za više informacija:
Ivica Rajić

Tel: +385 955960233, Email: info@lovre.eu